Beleid en verslagen

Missie

Stichting Ykeallo heeft ten doel:

–   Het begeleiden van Oost-Afrikaanse statushouders, dan wel statushouders uit andere landen, bij het maken van een nieuwe start in Nederland (Amsterdam);

–   Het werken aan draagvlak binnen de Nederlandse samenleving voor nieuwkomers;

–     Voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

–   Coaching: het wegwijs maken van de doelgroep in de Nederlandse cultuur en maatschappij door middel van coaching. Dit behelst praktische hulp bij vragen, maar ook het motiveren van de doelgroep door middel van gesprekken. Ook is er ruimte voor individuele coaching  en begeleiding;

–   Begeleiding en brugfunctie naar werk: het vinden van (en bemiddelen in) stages en vrijwilligerswerk voor de doelgroep binnen het netwerk van de oprichter en de netwerken van andere relevante organisaties en instanties. Onderdeel hiervan zijn trainingen die statushouders op weg helpen om online zelfredzaam te worden om ook zelf hun zoektocht voort te kunnen zetten.

–   Organiseren van laagdrempelige activiteiten: Door middel van het organiseren van sportactiviteiten en sociale activiteiten kunnen statushouders elkaar, ervaringsdeskundige en andere Amsterdammers ontmoeten. Hierdoor kunnen zij inspiratie opdoen en connecties maken die ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen in Amsterdam.

–   Adviseren: het creëren van draagvlak binnen de Nederlandse samenleving voor de nieuwkomers, door middel van het geven van lezingen aan bedrijven en overheden. Door het informeren van ook de gemeente en ketenpartners over de doelgroep dragen wij bij aan meer begrip en empathie. Ook zal de stichting haar functie als cultuur vertaler en tolk continueren.

– Bemiddeling tussen instanties en statushouders, het delen van expertise aangaande statushouders, vanuit ervaringsdeskundig perspectief, met instanties en netwerken. Voorbeelden van instanties waar de stichting mee samenwerkt zijn de Gemeente, woningbouwcorporaties, GGD, Jellinek , Sezo, Dynamo en Kiss.. De stichting vervult een brugfunctie tussen al deze instanties en de statushouders en overlapt niet met de activiteiten en taken van deze instanties.

Visie

Onze focus ligt bij de ondersteuning bij de  integratie van m.n. Eritrese/Oost-Afrikaanse statushouders in Amsterdam. Deze ondersteuning bestaat uit het bieden van een luisterend oor, letterlijke en figuurlijke vertaling en door hen actief te koppelen aan instanties en werkgevers. Ykeallo helpt deze statushouders op weg in het dagelijks leven, op welk leefgebied dat ook nodig moge zijn.

Ons beleid voor de jaren 2021-2023 geven we het thema “Thuis in Amsterdam”.  Hierbij willen we als Stichting een stap verder gaan dan het ingaan op de hulpvragen van Eritrese statushouders: de ambitie is dat een bredere groep statushouders (ook niet-Eritrees) onafhankelijker kunnen leven in Amsterdam,  door hen te voorzien van de juiste informatie, een sterk netwerk en zichtbaarheid bij andere instanties.  De Stichting wil hiermee werken naar een grotere zelfredzaamheid van de statushouders in de stad.

Stichting Ykeallo wil in 2023 concrete doelen (zie kopje ‘doelstellingen’) hebben bereikt in de stadsdelen Nieuw-West en Oost binnen de gemeente Amsterdam. Focus zal liggen op stadsdeel Nieuw-West en Oost door het werk wat de stichting daar al doet verder uit te bouwen, en aan te scherpen/te verdiepen.

Om dit te bereiken zijn er verschillende ontwikkelgebieden voor de Stichting:

–   De Stichting blijft de ervaringsdeskundigheid van Mek centraal stellen maar bouwt daarom heen een sterk netwerk van ambassadeurs, project medewerkers en vrijwilligers om een grotere impact te maken.

–   De Stichting wil een grotere impact bij een bredere doelgroep gaan bereiken. De huidige doelgroep die de Stichting bereikt is voornamelijk vertegenwoordigd onder jongeren die opgroeien tussen 2 culturen. De Stichting bereikt momenteel meer mannen dan vrouwen. De Stichting zal voor de periode 2021-2023 zich meer gaan inzetten om ook meer vrouwen te gaan bereiken om bij hen de zelfredzaamheid te verhogen.

Stichting Ykeallo wil in 2023 concrete doelen hebben bereikt in de stadsdelen Nieuw-West en Oost binnen de gemeente Amsterdam. Focus zal liggen op stadsdeel Nieuw-West en Oost door het werk wat de stichting daar al doet verder uit te bouwen, en aan te scherpen/te verdiepen.

Kernwaarde

Om de bovenstaande strategische doelstelling te bereiken staan de volgende kernwaarden centraal:

–   Spreken vanuit eigen ervaringen door medewerkers en vrijwilligers;

–   Cultuurbemiddelaar: Verbinding zijn tussen beide talen en culturen;

–   Verbinden.  Iets uitleggen. Wegwijs maken in wie en wat;

–   Voor en door doelgroep;

–   Individuele benadering: uitgaan van wensen en behoeften doelgroep, van daaruit het web aan instanties navigeren. Gepaste support zoeken en bieden;

–   Brugfunctie, het smeermiddel zijn, niet over willen nemen/concurreren met andere initiatieven;

–   We groeien mee met de doelgroep en behoeften.

Doelstellingen

Strategische doelstelling (waar werken wij aan/dragen wij aan bij):

  1. Nieuwkomers worden en blijven zelfredzaam;
  2. Ondersteuning bieden naar zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Focus op zelfredzaamheid en een veilig thuis voor vrouwen in de wijk;
  3. Versterken van de verbondenheid en betrokkenheid van bewoners in de wijk;
  4. Passende ondersteuning bieden voor mensen die (tijdelijk) niet op eigen kracht volwaardig kunnen meedoen; en
  5. Ontwikkelkansen bieden aan mensen die steun kunnen gebruiken om het beste uit zichzelf te halen.

Dat meten we aan de hand van:

–   Aantal deelnemers activiteiten, gesplitst naar gender en leeftijd;

–   Aantal statushouders begeleiden in coaching projecten;

–     Aantal (succesvolle) doorverwijzingen naar instanties;

–   Opzetten van samenwerkingen met en tussen andere instanties;

–   Kwalitatieve feedback van statushouders en vrijwilligers.

De doelstelling voor 2023 is om het aantal statushouders dat woont in de locaties waar de stichting actief is te maximaliseren. Het totaal aantal statushouders in de drie locaties is 570:

  • 120 statushouders die wonen in het Riekerhaven complex
  • 100 statushouders die wonen bij Stek en Spark
  • 350 statushouders die wonen in Amsterdam Nieuw West

Wij hopen 90% van al deze statushouders te bereiken voor het einde van 2023.